Verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden (CGV) vermelden de verkoopvoorwaarden van een goed of een dienst geleverd door Aquanautique.com

Verkoopvoorwaarden

Aanvaarding van onze algemene voorwaarden (verplicht) die van toepassing zijn op consumenten

Deze verkoopvoorwaarden zijn enerzijds gesloten tussen het bedrijf SAS AQUATECH66 (beheerder van Aquanautique.com) met een kapitaal van € 4.000, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is: 18 Chemin de la Passio Vella, 66100 Perpignan, Frankrijk , geregistreerd bij handelsonderneming en bedrijfsregister van Perpignan onder nummer 98224724900013, opererend onder de naam www.aquanautique.com en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon hierna “Klant” genoemd die een product wil kopen via onze catalogus die toegankelijk is op internet.

bl-li1.png
Laatste update
op 30-01-2024
bl-li2.png
100% Frans bedrijf
gevestigd in Frankrijk
bl-li3.png
Algemene voorwaarden
duidelijk en betrouwbaar

ARTIKEL 1 : TOEPASSINGSGEBIED

Het bedrijf AQUATECH66 SAS, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 15 RUE CAMILLE ALIES 66200 ELNE (hierna “AQUATECH66”), geregistreerd bij de RCS van Perpignan onder SIRET-nummer 98224724900013 en waarvan het BTW-nummer FR02982247249 is, publiceert en exploiteert de volgende websites voor de verkoop van producten online aan particulieren (hierna, afhankelijk van het geval, de “Site” of de “betrokken Sites”): Aquanautique.com, Aquatech66.fr, Aquabase.store, radeaudesurvie.com, Nautique -prive.com & Confort- Nautique.com

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna “CGV”) regelen de contractuele relaties die van toepassing zijn tussen AQUATECH66 en elke niet-professionele (individuele) koper (hierna de “Klant”) voor elke bestelling op afstand van producten die wordt uitgevoerd op een van de aangewezen Sites. hierboven (hierna “Bestelling” zoals deze term is gespecificeerd in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden). AQUATECH66 en de Klant worden hierna de “Partij” of “Partijen” genoemd, al naargelang het geval.

Op elke bestelling die op een van de Sites wordt geplaatst, zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing. Alvorens een Bestelling te valideren, moet de Klant de Algemene Voorwaarden lezen en het overeenkomstige vakje aanvinken waarmee hij uitdrukkelijk erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De Algemene Voorwaarden zijn gedateerd. AQUATECH66 behoudt zich het recht voor om deze op elk moment te wijzigen. De versie die van toepassing is op de Bestelling is de versie die online staat op de datum waarop de Bestelling door de Klant wordt geplaatst.

ARTIKEL 2 : PRODUCTKENMERKEN

De producten die door AQUATECH66 te koop worden aangeboden, zijn de producten die op de Site worden gepresenteerd en beschreven op de dag dat de Klant de Site raadpleegt, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden (hierna de “Producten”). De kenmerken van de producten die te koop worden aangeboden, worden weergegeven in de productfiches die toegankelijk zijn op de site. In overeenstemming met artikel L111-1 van het Consumentenwetboek kan de Klant, voorafgaand aan zijn Bestelling, op de Site de essentiële kenmerken lezen van de Producten die hij wenst te bestellen.

De illustratieve foto's in de Productbladen, die als voorbeeld worden gegeven, kunnen afwijken van het bestelde Product (met name wat betreft maat, kleur, model of enig ander specifiek kenmerk) en zijn daarom niet-contractueel.
AQUATECH66 besteedt de grootste zorg aan de presentatie en beschrijving van de Producten op de Site. Het is echter mogelijk dat er fouten op de Site verschijnen, wat de Klant erkent en aanvaardt.
AQUATECH66 kan op elk moment het assortiment Producten die op haar Site te koop worden aangeboden, wijzigen in overeenstemming met de beperkingen opgelegd door haar leveranciers, onverminderd de door de Klant geplaatste Bestellingen.

ARTIKEL 3 : BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

3.1 . Voorraadbeheer.
Op de site, AQUATECH66 biedt producten te koop aan die beschikbaar zijn “IN VOORRAAD” of “BESCHIKBAAR BINNEN X DAGEN” of zelfs “VERZENDBAAR BINNEN X DAGEN”, afhankelijk van onze leveranciers. De Klant wordt ter informatie geïnformeerd over de beschikbaarheid van Producten op de relevante Productbladen en bij het plaatsen van de Bestelling.
Deze informatie komt rechtstreeks van AQUATECH66-leveranciers, er kunnen fouten of wijzigingen optreden.
AQUATECH66 behoudt zich het recht voor om het aantal bestellingen per account voor hetzelfde product te beperken.

3.2 . Onbeschikbaarheid van producten.
Na ontvangst van de Bestelling controleert AQUATECH66 de beschikbaarheid van de bestelde Product(en). In het geval dat een besteld Product niet langer beschikbaar is na de datum van de Bestelling, zal AQUATECH66 de Klant per e-mail op de hoogte stellen zodra de informatie over de onbeschikbaarheid door zijn leverancier aan hem is doorgegeven. In dit geval kan AQUATECH66 ofwel een gelijkaardig Product uit voorraad aanbieden tegen een gelijkaardige prijs voor de Klant, ofwel de Klant terugbetalen in geval van falen van de leverancier(s).

In het geval van een uitzonderlijke tijdelijke niet-voorraad van een van de Producten in de Bestelling, kan AQUATECH66, na de Klant hiervan op de hoogte te hebben gebracht, eerst de beschikbare Producten verzenden en vervolgens de rest in een tweede stap. Er zal geen compensatie (behalve de volledige terugbetaling van de Bestelling) aan de Klant verschuldigd zijn in geval van onbeschikbaarheid van de Producten die na de datum van de Bestelling worden ontdekt.

3.3 . Voorafgaande bestelling.
Pre-orderen geeft de Klant de mogelijkheid om vooraf een Product aan te schaffen en dus te reserveren. De Klant kan dus over het Product beschikken zodra het beschikbaar komt.
Leveranciers van AQUATECH66 kunnen op elk moment de beschikbaarheidsdatum wijzigen van een Product dat voor voorbestelling wordt aangeboden.
Producten die voor pre-order worden aangeboden, worden na ontvangst automatisch verzonden. AQUATECH66 zal de Klant per e-mail informeren zodra zijn Bestelling is verzonden.
Indien de Klant tegelijkertijd andere artikelen bestelt met de artikelen die ter pre-order worden aangeboden, worden alle artikelen op dezelfde datum geleverd.

ARTIKEL 4 : GEBRUIKERSGEBIED

4.1. Aanmaak Gebruikersruimte Om een bestelling te plaatsen, moet de gebruiker een account aanmaken of doorgaan met kopen. De gebruiker zal verschillende persoonlijke gegevens moeten verstrekken voordat hij zijn Bestelling kan valideren. Wanneer de gebruiker een account wil aanmaken, zal zijn weigering om deze informatie te verstrekken tot gevolg hebben dat het aanmaken van het gebruikersaccount en, incidenteel, de validatie van de Bestelling verhinderd wordt.

4.1 . Functioneren.
Als de gebruiker een account heeft aangemaakt, kan hij via zijn gebruikersruimte de geschiedenis van zijn bestellingen op de Site raadplegen en de levering van de bestelde Producten volgen.

4.2 . Wachtwoord.
Als de gebruiker ervoor kiest een account aan te maken, wordt hem gevraagd een wachtwoord aan te maken. Dit wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn account en de gebruiker verbindt zich ertoe het geheim te houden en het niet aan derden door te geven of mee te delen. Elke verbinding met de gebruikersruimte van de gebruiker met behulp van zijn of haar identificatiegegevens wordt geacht door de gebruiker zelf te zijn gemaakt. Als dit niet lukt, kan AQUATECH66 niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker. In geval van frauduleus gebruik door een derde van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, moet de gebruiker AQUATECH66 onmiddellijk op de hoogte stellen via de contactpagina. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn account door een derde wordt gemaakt, zolang hij AQUATECH66 niet uitdrukkelijk op de hoogte heeft gesteld van het verlies, het frauduleuze gebruik of de openbaarmaking van zijn wachtwoord aan een derde.

ARTIKEL 5 : BESTELVOORWAARDEN

De Klant kan de Producten op afstand via internet rechtstreeks via de betreffende Sites bestellen.

5.1 . Validatie van zijn Bestelling door de Klant op de Site.
Elke bestelling die door de Klant op de Site wordt geplaatst, omvat de volgende stappen:
Het toevoegen van de producten aan de winkelwagen.
Het invoeren van contactgegevens en factuur- en leveringsvoorwaarden.
Overzicht van de bestelling. In dit stadium heeft de Klant de mogelijkheid om de details van zijn Bestelling te controleren,
de totale prijs en om eventuele fouten te corrigeren voordat de Bestelling wordt gevalideerd.
Validatie van de Bestelling door de Klant. Elke validatie van een Bestelling impliceert aanvaarding door de Klant van de Algemene Voorwaarden, de aangekochte Producten, hun prijs en de daaraan verbonden kosten.
Betaling van de Bestelling via de door de Klant gekozen betaalmethode.

Een Bestelling wordt als geldig beschouwd wanneer al deze stappen zijn voltooid.
De Klant moet de volledigheid en conformiteit verifiëren van de informatie die hij aan AQUATECH66 verstrekt. In geval van een fout op het verzendadres zijn de verzendkosten voor een nieuwe zending voor rekening van de Klant. AQUATECH66 raadt de Klant aan om de gegevens met betrekking tot zijn Bestelling op papier of op een betrouwbare computer bij te houden.

5.2 . Orderbevestiging door AQUATECH66.
AQUATECH66 zal zonder onnodige vertraging de ontvangst van de Bestelling van de Klant elektronisch bevestigen.
De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat bepaalde Bestellingen door de verificatiedienst moeten worden gecontroleerd. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht van de ondersteunende documenten die moeten worden verzonden om de definitieve validatie van zijn Bestelling te verkrijgen. AQUATECH66 behoudt zich het recht voor om de Bestelling te annuleren in geval van niet-ontvangst van deze ondersteunende documenten of ontvangst van documenten die als niet-conform worden beschouwd.
De Bestelling, de Bestellingsbevestiging en de ontvangstbevestiging van de Bestelling worden geacht door elke Partij te zijn ontvangen wanneer de Partij aan wie ze zijn geadresseerd er toegang toe kan hebben.

5.3 . Weigering om een bestelling te verwerken.
AQUATECH66 behoudt zich het recht voor om een Bestelling van een Klant te weigeren of te annuleren in de volgende gevallen:
De Klant heeft een eerdere Bestelling niet geheel of gedeeltelijk betaald, of
De Klant heeft een betalingsgeschil dat momenteel in behandeling is, of
De Klant heeft de Algemene Voorwaarden niet nageleefd, of er bestaat een vermoeden van fraude.

5.4 . Volgcontrole.
Het volgen van bestellingen en leveringen is beschikbaar in het klantengedeelte op de Site. De Klant kan de status van zijn Bestelling tijdens de verwerking ervan als volgt volgen:
Log in op uw account op de Site.
Bekijk de status van uw Bestelling in uw bestelgeschiedenis.
Als de bestelling is verzonden, ziet u een trackingnummer voor de bestelling verschijnen.
Klik op het nummer om naar de website van de vervoerder te gaan en uw bestelling te volgen.
Klanten die een Bestelling hebben geplaatst zonder een gebruikersaccount aan te maken, hebben geen toegang tot het volgen van hun Bestelling op de Site.

5.5 . Bestellings-annulering.
Annulering van een bestelling is mogelijk vóór verzending en voorbereiding. Het is echter onmogelijk om een bestelling te annuleren voor artikelen die door de leverancier of fabrikant speciaal voor de klant zijn vervaardigd. Bepaalde technische en specifieke producten: voorbeelden: reddingsvlotten, koelunits, Fancoils, koelkasten, diepvriezers kunnen niet worden geannuleerd, omdat de meeste modellen die te koop zijn, op bestelling door de klant worden gemaakt.

ARTIKEL 6 : PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 . Algemeen.
De prijzen worden aangegeven op elk productblad op de site. De Klant moet deze lezen voordat hij een Bestelling plaatst. AQUATECH66 behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de geldende prijzen toe te passen die aan de Klant zijn aangegeven op het moment van zijn Bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.
Prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, maar exclusief bezorgkosten, douane- en andere belastingen. Prijzen weergegeven in andere valuta dan de euro zijn uitsluitend ter informatie.
Er wordt een factuur naar de Klant gestuurd wanneer zijn Bestelling wordt verzonden.

In geval van levering buiten de Europese Unie en buiten het vasteland van Frankrijk wordt de Klant ervan op de hoogte gebracht dat er mogelijk douanerechten en andere belastingen verschuldigd zijn. De noodzakelijke formaliteiten en de betaling van genoemde rechten en belastingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van AQUATECH66 en zullen in ieder geval de verantwoordelijkheid zijn van de Klant. Het is daarom de verantwoordelijkheid van laatstgenoemde om al deze gegevens, evenals de mogelijkheden om het Product te importeren, te verifiëren bij de bevoegde autoriteiten van het land van levering, vóór elke bestelling op de Site.

Het winkelwagentje berekent automatisch of het land van levering al dan niet onderworpen is aan de Franse BTW.
AQUATECH66 kan ook inclusief belasting naar Frankrijk verzenden en een belastingteruggaveformulier (latere BTW-teruggave) verstrekken voor mensen die buiten de Europese Unie wonen (overzeese departementen, Monaco zijn uitgesloten).
Veiligheid: De creditcardgegevens van de Klant worden gecodeerd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) en worden nooit ongecodeerd over het netwerk verzonden. De Site bewaart deze bankgegevens in geen geval na de transactie.
Antifraudecontroles: AQUATECH66 controleert, in samenwerking met 3D SECURE, alle bestellingen die op de site worden geplaatst met het oog op bescherming tegen misbruik door fraudeurs. Als onderdeel van deze procedures kan AQUATECH66 verplicht zijn om de Klant om alle documenten te vragen die nodig zijn om zijn Bestelling vrij te geven (bijvoorbeeld: adresbewijs en afschrijving). Deze verzoeken worden per e-mail gedaan. De in de Aankooporder verstrekte informatie is onderworpen aan geautomatiseerde gegevensverwerking, waarvan 3D Secure de gegevensbeheerder is.

6.2 . Betaling per creditcard in 1 termijn.
Om in één keer met een bankkaart te betalen, moet de Klant het nummer, de vervaldatum en het controlenummer van zijn bankkaart opgeven. Om deze gegevens te verifiëren en misbruik en fraude te voorkomen, worden autorisatieservers geraadpleegd. Er worden geen klantgegevens onversleuteld doorgegeven op de AQUATECH66- sites .
Betaling met creditcard gebeurt via beveiligde transacties door AQUATECH66-serviceproviders.

6.3 . Betaling via bankoverschrijving.
De Klant kan betalen via overschrijving zonder minimumafname. Een Bestelformulier met daarin de gegevens van de Bestelling, het Bestelnummer en de bankidentiteitsverklaring van AQUATECH66 wordt per e-mail naar de Klant gestuurd. De Klant moet bij de overschrijving zijn Bestelnummer vermelden.

In geval van betaling via overschrijving wordt de Bestelling gedurende 5 dagen gereserveerd na validatie van de Bestelling door de Klant. Indien AQUATECH66 na de periode van 5 dagen de overschrijving van de Klant niet heeft ontvangen, wordt de Bestelling automatisch geannuleerd en wordt de Klant per e-mail geïnformeerd. Bestellingen betaald via overschrijving worden pas verwerkt na ontvangst van de overschrijving en na validatie door AQUATECH66. Eventuele toepasselijke overdrachtskosten blijven de verantwoordelijkheid van de Klant. AQUATECH66 kan de beschikbaarheid van Producten betaald via overschrijving niet garanderen.

6.4 . Betaling via PayPal.
AQUATECH66 is niet in staat de monitoring van betalingen via PayPal te automatiseren. Het verwerken van een via Paypal betaalde bestelling kan in sommige gevallen nog eens 24 uur duren.

ARTIKEL 7 : PROMOTIES, PROMOCODES EN VOUCHERS

De meeste actuele promotieaanbiedingen op de betrokken Sites worden rechtstreeks toegepast op de oorspronkelijke prijs van de Producten en zijn onmiddellijk zichtbaar in het winkelmandje van de Klant. Andere promoties zijn gebaseerd op een promotiecode die wordt vermeld op de betreffende Site of per e-mail die naar de Klant wordt verzonden. De Klant moet deze code invoeren bij het valideren van zijn winkelmandje in het daarvoor bestemde vakje “Promocode”. De korting of het aangeboden Product wordt dan automatisch toegepast. Als de code niet werkt, betekent dit dat deze is verlopen of dat het door de Klant gekozen onderdeel en/of merk van het Product is uitgesloten van de werking.

Vouchers hebben een beperkte geldigheidsduur. De Klant kan zijn vouchers op elk moment terugvinden in zijn persoonlijke ruimte op de Site, met het bedrag en de geldigheidsdatum ervan.
Elke voucher is voor eenmalig gebruik, maar een kortingscode kan voor eenmalig gebruik zijn als deze op naam wordt uitgegeven voor een bepaalde klant of voor meervoudig gebruik omdat deze voor meerdere klanten is bedoeld en/of tijdens specifieke promotieacties.

ARTIKEL 8 : EXPORT EN VERKOOP EXCL

8.1 . Levering naar Frankrijk en de Europese Unie met belastingvermindering.
Volgens de geldende belastingwetgeving is de belastingteruggave van toepassing op reizigers die hun gewone verblijfplaats hebben in een staat die geen lid is van de Europese Unie of in een derde staat. De BTW kan worden afgetrokken van de prijs van goederen die in Frankrijk in dezelfde winkel zijn gekocht, op dezelfde dag, en moet hoger zijn dan 175 euro. De aankopen van de Klant die binnen het douanegebied van de EU worden geleverd en onderworpen zijn aan BTW, worden inclusief BTW gefactureerd.

Om in aanmerking te komen voor BTW-teruggave zijn de volgende 4 voorwaarden noodzakelijk:
Hun gewone verblijfplaats hebben in een staat die geen lid is van de Europese Unie of in een derde land (het factuuradres moet het verblijfsadres in het buitenland zijn).
Doe een aankoop boven € 175,- inclusief BTW (exclusief verzend- en servicekosten)
Laat bezorgen in Frankrijk.
Verlaat de Europese Unie via een douanekantoor (de doortocht door Frankrijk moet minder dan 6 maanden hebben geduurd).

Landen buiten het vasteland van Frankrijk (Guyana, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, enz.) zijn uitgesloten van het belastingteruggavesysteem.
De Douane kan een belastingteruggaveformulier op elk moment intrekken als aan een van deze voorwaarden niet is voldaan. In dit geval kan AQUATECH66 u niet vergoeden.

8.2 . Internationale verkoop en verzending.
Facturering is exclusief belasting in DAP. Het factuur- en afleveradres MOET zich in een land buiten de Europese Unie of in een overzees gebied bevinden.

ARTIKEL 9 : LEVERINGSVOORWAARDEN

De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij het plaatsen van de Bestelling heeft opgegeven. De Klant wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de verzending van zijn Bestelling.

9.1 . Levering op het vasteland van Frankrijk en Corsica.
Verzendkosten: Verzendkosten worden automatisch berekend in het winkelmandje en zijn afhankelijk van de bestelde Producten en de geselecteerde vervoerder.
Voorbereidings- en verwerkingstijden voor producten voor verzending door AQUATECH66: Alle expresleveringsbestellingen met artikelen op voorraad worden in principe binnen 24 werkuren vanaf de validatie van de bestelling verzonden. Leveringstermijnen voor Producten door vervoerders: De Klant kiest zijn leveringsmethode op het moment van validatie van de Bestelling. Bij grote Producten wordt de wijze van transport (postcircuit of onafhankelijke vervoerder) automatisch bepaald op basis van het gewicht, volume en de waarde van de bestelde Producten.

Les Commandes sont livrées dans un délai maximum de principe de 20 jours ouvrés à compter de la date d'expédition des Produits, sauf mention d'un délai plus long expressément porté à la connaissance du Client lors de la Commande et/ou sur les fiches Producten. Deze termijn van 20 dagen kan uitzonderlijk met 10 werkdagen worden verlengd bij grote bestellingen, vooral tijdens de uitverkoopperiodes en tijdens de eindejaarsvakanties.

De Klant wordt rechtstreeks door de vervoerder (via e-mail of sms) op de hoogte gehouden van de voortgang van het transport van zijn Bestelling en kan via zijn gebruikersruimte ook de tracking van zijn Bestelling op de Site raadplegen. Voor meer informatie kan de Klant verwijzen naar de website van de betreffende vervoerder.

9.2 . Levering buiten het vasteland van Frankrijk en internationaal.
De leveringsvoorwaarden voor omvangrijke producten en de bijbehorende kosten kunnen verschillen afhankelijk van het gebied (bijvoorbeeld overzeese militaire bases) of het land van bestemming.
AQUATECH66 kan dus geen orders leveren aan bases of andere gebouwen van de strijdkrachten buiten het vasteland van Frankrijk.
Buiten het vasteland van Frankrijk kunnen bepaalde omvangrijke Producten niet rechtstreeks op de Sites worden gekocht. In dit geval en voor elke verzending buiten het vasteland van Frankrijk kan de Klant een offerteaanvraag sturen naar AQUATECH66, die verantwoordelijk is voor het vinden van het meest geschikte en goedkoopste transportmiddel om de Bestelling zo snel mogelijk te verzenden.

De transportkosten worden automatisch berekend (op basis van het gewicht of volume van het pakket) tijdens het winkelmandje, wanneer de Klant het land van levering selecteert. Als de Klant profiteert van belastingvrije facturatie, zal het winkelmandje hier automatisch rekening mee houden, behalve voor bepaalde volumineuze Producten.
Als de Bestelling bestemd is voor landen buiten het vasteland van Frankrijk, buiten de EEG of buiten de Europese belastingzone (Canarische Eilanden, Malta), informeert AQUATECH66 de Klant dat:
- Op de facturering van de Bestelling is geen Franse BTW van toepassing;
- Op de Bestelling kunnen invoerrechten en belastingen van toepassing zijn die bij levering in rekening worden gebracht. AQUATECH66 heeft geen controle over deze kosten en kan het bedrag ervan niet voorspellen. Betaling van deze invoerrechten en belastingen is de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant kan voor meer informatie contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor voordat hij de Bestelling plaatst;
- AQUATECH66 kan niet aansprakelijk worden gesteld als de Klant deze invoerrechten of belastingen niet betaalt; in zo'n geval,
het pakket kan worden teruggestuurd naar de gebouwen van AQUATECH66 of worden vernietigd;
- De Klant moet voldoen aan alle wetten en voorschriften die van kracht zijn in het land van bestemming van de Producten. AQUATECH66 kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de Klant deze wetten overtreedt;
- Als de Klant Producten retourneert vanaf een adres buiten het vasteland van Frankrijk of buiten de Europese belastbare zone (Canarische Eilanden, Malta), moet hij controleren of dit duidelijk op de verpakking staat “Retour naar leverancier” of een soortgelijke uitdrukking.

9.3 . Ontvangst van de Producten door de Klant en leveringsproblemen veroorzaakt door de vervoerder.
Bij ontvangst van zijn Bestelling moet de Klant de conformiteit van de geleverde Producten controleren alvorens de leveringsbon van de vervoerder te ondertekenen.

Elke anomalie met betrekking tot de levering (schade, product ontbreekt op de leveringsbon, beschadigde pakketten, kapotte producten, karton dat door de vervoerder opnieuw is verpakt met behulp van zijn eigen tape, enz.) moet op de leveringsbon worden aangegeven in de vorm van een “handgeschreven reservering”, vergezeld van de handtekening van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het correct opstellen van deze reserveringen, die de opening van het geschil en de terugbetaling bepalen. Elke klacht die deze procedure niet volgt, zal worden afgewezen.
AQUATECH66 kan een beëdigde verklaring vragen betreffende een transportprobleem (in het bijzonder een niet-geleverd artikel). Dit document moet vergezeld gaan van een kopie van de identiteitskaart.

De Klant moet afwijkingen eveneens per aangetekende brief melden en zijn reservering aan de vervoerder bevestigen, uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van het/de artikel(en). In het geval van een verzending door La Poste en als het pakket open of beschadigd aankomt, is het essentieel dat de Klant een “plunderingsrapport” laat opstellen door de bezorger (rapport 170), zodat AQUATECH66 een onderzoek- en compensatieprocedure kan openen. . De Klant moet tegelijkertijd een kopie van deze brief (met het origineel van het “roofrapport” indien van toepassing) per gewone post sturen naar de afdeling Klantengeschillen van AQUATECH66 (zie onze contactgegevens in artikel 17).
Als de Producten moeten worden geretourneerd, moeten ze binnen 7 dagen na levering het voorwerp uitmaken van een retouraanvraag bij de klantenservice van AQUATECH66. Elke klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, kan niet worden aanvaard.

9.4 . Late levering.
In het geval van een leveringsvertraging van meer dan drie dagen vanaf de datum aangegeven in de verzend-e-mail, moet de Klant bij de vervoerder controleren of het pakket niet in behandeling is en deze vertraging, indien nodig, telefonisch of per e-mail melden aan AQUATECH66. AQUATECH66 zal vervolgens contact opnemen met de vervoerder om een onderzoek te starten.

ARTIKEL 10 : RECHT VAN HERROEPING, RETOUR EN TERUGBETALING

10.1 . Deadline en voorwaarden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.
In overeenstemming met artikel L221-18 van het Consumentenwetboek heeft de consument een termijn van 14 dagen vanaf de dag na de leveringsdatum van zijn Bestelling om elk Product dat hem niet bevalt, zonder opgave van reden, te retourneren en om terugbetaling te verzoeken zonder boete. In het geval van een Bestelling voor meerdere Producten die afzonderlijk worden geleverd of in het geval van een Bestelling voor een Product dat bestaat uit partijen of meerdere stuks waarvan de levering over een bepaalde periode is gespreid, loopt de herroepingstermijn vanaf de ontvangst van het laatste Product of de laatste batch of het laatste deel.
Na deze periode van 14 dagen behoudt AQUATECH66 zich het recht voor om één of meerdere artikelen op commerciële basis terug te nemen tegen een prijs die gelijk is aan of lager is dan de initiële aankoopprijs.

Elk verzoek tot herroeping moet schriftelijk aan AQUATECH66 worden gemeld. Om dit te doen, kan de Klant het retourformulier op de Site invullen.
In dit geval zal AQUATECH66 de Klant onmiddellijk per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.
In overeenstemming met artikel L221-28 van de Consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de volgende Producten:
- Producten die audio- of video-opnamen of computersoftware bevatten , indien deze na levering door de Klant zijn ontzegeld (cd, dvd, SD-navigatiekaarten)
- Producten gemaakt volgens specificaties van de Klant of duidelijk gepersonaliseerd (touw)
- Geopende en niet-retourneerbare producten om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming
- Producten die,
na levering en door hun aard onlosmakelijk vermengd met andere goederen van de Klant
- Producten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop AQUATECH66 geen invloed heeft en die zich waarschijnlijk tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen.

10.2 . Voorwaarden voor het retourneren van Producten in het kader van het herroepingsrecht.
Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet hij het Product uiterlijk 14 dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping aan AQUATECH66 retourneren. De Klant moet het/de betreffende Product(en) terugsturen naar de afdeling Retouren van AQUATECH66.
De Producten moeten worden geretourneerd in hun verpakking en in hun originele staat, vergezeld van al hun accessoires en instructies, en ongebruikt. Elk product dat beschadigd of onvolledig is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, kan niet worden terugbetaald. De aansprakelijkheid van de Klant bestaat uitsluitend met betrekking tot de waardevermindering van het Product die het gevolg is van andere manipulaties dan die noodzakelijk zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van dit goed vast te stellen.

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Klant. Producten die franco of onder rembours worden geretourneerd, worden systematisch door AQUATECH66 geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Voor het retourneren van zogenaamde “oversized” Producten kan de Klant gebruik maken van eigen middelen of gebruik maken van de dienst van een vervoerder. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat voor Producten met een lengte van meer dan 1,50 meter en/of een gewicht van meer dan 15 kg (zoals SUP-boards, surfplanken, peddels of andere) de verzendkosten voor het retourneren meer dan € 80,- kunnen kosten, afhankelijk van de gekozen vervoerder.

AQUATECH66 adviseert om voor een verzekerd vervoermiddel te kiezen (vervoerder, of aangetekend met ontvangstbewijs). Elk verlies of beschadiging of elke vertraging van retourpakketten blijft de verantwoordelijkheid van de Klant tot ontvangst van het retourpakket door AQUATECH66.


Het herroepingsrecht is niet van toepassing op door de fabrikant verzegelde producten (navigatiegeheugenkaarten, software-updategeheugenkaarten) die na levering om garantieredenen zijn geopend en/of gebruikt, behalve in geval van een fabricagefout of niet-conformiteit. Deze bepaling heeft tot doel de veiligheid en integriteit van de producten te behouden en misbruik van het retourbeleid te voorkomen. Een origineel, door de fabrikant verzegeld artikel dat geopend of gebroken is, kan niet worden verkocht of doorverkocht.

10.3 . Terugbetaling, creditering en omruiling in het kader van het herroepingsrecht.
Als onderdeel van de uitoefening van zijn herroepingsrecht en in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 221-24 van de Consumentenwet, kan de Klant een terugbetaling van het Product aanvragen.
Terugbetaling: AQUATECH66 zal de Klant alle daadwerkelijk betaalde bedragen voor het/de betreffende Product(en) terugbetalen, inclusief de leveringskosten van de bestelling. De terugbetaling van de bezorgkosten voor de Bestelling vindt plaats op basis van de kosten van de goedkoopste standaardlevering die op de Site wordt aangeboden, ongeacht het bedrag aan bezorgkosten dat tijdens de Bestelling is betaald. Het verschil in kosten tussen de standaardlevering en een andere niet-standaard leveringsmethode die door de Klant zou zijn gekozen bij het plaatsen van de Bestelling (bijvoorbeeld: expreslevering) blijft daarom de verantwoordelijkheid van de Klant.

AQUATECH66 zal de Klant uiterlijk 14 dagen terugbetalen vanaf de datum waarop hij op de hoogte is gesteld van het besluit van de Klant om zich terug te trekken. AQUATECH66 kan echter de terugbetaling uitstellen tot herstel van de geretourneerde Product(en) of totdat de Klant een bewijs van verzending van het Product heeft voorgelegd, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze gebeurtenissen is. AQUATECH66 voert de terugbetaling uit met hetzelfde betaalmiddel als dat waarmee de Bestelling is betaald, tenzij anders overeengekomen door de Klant. Als deze betaalmethode is verlopen, moet de Klant contact opnemen met AQUATECH66 om de terugbetalingsmethode te wijzigen.

Voucher: De terugbetaling van een Bestelling betaald met een voucher, een cadeaubon of een tegoed wordt automatisch als tegoed uitgevoerd. Het tegoed is 1 jaar geldig en het bedrag ervan kan in geen geval worden terugbetaald als de geldigheidsduur is verstreken.

Productuitwisseling: AQUATECH66 accepteert geen uitwisselingsverzoeken. Als de Klant het Product wil ruilen, moet hij eerst zijn herroepingsrecht uitoefenen en het Product, indien ontvangen, retourneren en vervolgens de Bestelling opnieuw plaatsen.

10.4 . Terugbetalingsvoorwaarden.
Zodra het pakket bij ons is afgeleverd, wordt het binnen 2 tot 4 dagen verwerkt (u ontvangt een e-mail zodra het pakket in behandeling is).
Wij betalen de producten aan u terug tegen de aankoopprijs, inclusief bezorgkosten.
De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode als uw bestelling. In de meeste gevallen zullen wij uw bankkaart eenvoudigweg opnieuw crediteren en het tegoed zal binnen 2 tot 4 dagen na de terugbetaling op uw bankrekening verschijnen.
Indien u heeft geprofiteerd van een globale korting op uw bestelling, wordt deze korting verrekend naar rato van de bestelde artikelen.
In het geval van een bestelling met meerdere artikelen en in het geval dat de betaalde verzendkosten geen vast bedrag zijn, vergoeden wij u de verzendkosten in verhouding tot het aantal geretourneerde artikelen.

Bijzondere gevallen met betrekking tot vergoedingen:
Samengestelde artikelen
Let op: voor samengestelde artikelen (d.w.z. wanneer een hoofdartikel in dezelfde bestelling is gekoppeld aan een of meer producten tegen een voorkeursprijs), moet u alle artikelen aan ons retourneren.
U kunt desgewenst één of meerdere accessoireartikelen behouden, die u dan worden gefactureerd tegen de normale prijs (exclusief kortingen), en het verschil (tussen de normale prijs en de kortingsprijs) wordt afgetrokken van de terugbetaling van de hoofdproduct geretourneerd. Promotiecode of forfaitaire korting dankzij minimale bestelling
In het geval dat uw bestelling heeft geprofiteerd van een wereldwijde forfaitaire verlaging en als deze verlaging is geactiveerd dankzij het bereiken van een minimale besteldrempel, zijn wij verplicht deze verlaging van uw terugbetaling af te trekken als het nieuwe totaal (minus de geretourneerde artikelen) gelijk is aan lager dan de kortingstriggerdrempel.

terugbetaling als het nieuwe totaal (aftrek van geretourneerde artikelen) lager is dan de kortingsdrempel. Gratis verzending dankzij een minimale bestelling
Als u heeft geprofiteerd van een promotie-aanbieding op het gebied van verzendkosten met een minimumbestelling, moeten we mogelijk de verzendkosten (in economische modus) van uw terugbetaling aftrekken die overeenkomen met wat u zou hebben betaald als de besteldrempel niet was bereikt.

ARTIKEL 11 : GARANTIE EN Service na verkoop

Bij de aankoop van een Product profiteert de consument van 3 soorten garantie: de commerciële garantie (ook wel fabrieksgarantie genoemd), de wettelijke conformiteitsgarantie (in toepassing van de artikelen L217-1 en L224-25-12 en volgende van het Consumentenwetboek) evenals de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (in toepassing van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

11.1 . Commerciële garantie.
Dankzij de commerciële garantie kan de Klant zijn Product vergoed krijgen en het laten repareren of vervangen in geval van een defect. Het is optioneel en wordt gratis aangeboden door de fabrikant volgens de voorwaarden ervan en kan niet onder de verantwoordelijkheid van AQUATECH66 vallen. Het wordt dus toegevoegd aan de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken.
De commerciële garantie is alleen geldig op nieuwe Producten. Over het algemeen is dit een jaar, onderdelen en arbeid. De omvang en duur van deze garantie kunnen echter variëren afhankelijk van de fabrikant en het merk van het Product. De Klant kan de exacte voorwaarden van de garanties raadplegen op de website van de fabrikant of in de Productinstructies.

- Over het algemeen dekken commerciële garanties niet:
- Vervanging van verbruiksartikelen (batterijen, lampen, zekeringen, enz.),
- Abnormaal of niet-conform gebruik van de Producten,
- Schade veroorzaakt door de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende reparateur,
- Schade als gevolg van een externe oorzaak (bijvoorbeeld een ongeval, schok, te hoge inflatie, oxidatie, aanwezigheid van zand, enz.).

Om van de Productgarantie te kunnen profiteren, is het absoluut noodzakelijk dat u de aankoopfactuur van het Product bewaart. Deze kunt u op elk moment afdrukken vanuit de persoonlijke ruimte van de Klant.
In het geval van producten die beschadigd zijn tijdens het gebruik (gescheurde vleugel, gebroken peddel, kapotte plank, enz.), kan de fabrikant om een retourzending van het product vragen op kosten van de klant voor een expertise - deze retourzending moet worden gedaan op het hoofdkantoor van de fabrikant, of op het hoofdkantoor van AQUATECH66. Het is dan aan de fabrikant om, na deskundigenonderzoek, akkoord te gaan of te weigeren voor dekking van de commerciële garantie.

Het is belangrijk op te merken dat gratis reparatie van een Product niet automatisch betekent dat u de garantiedekking accepteert.
Heel vaak kan de fabrikant een commercieel gebaar maken en een gratis reparatie uitvoeren, terwijl hij weigert de garantie te dekken vanwege misbruik (schok, verkeerd gebruik, enz.). Alleen een schriftelijke brief van de fabrikant houdt aanvaarding van de dekking van een commerciële garantie in.

In geval van overeenstemming om de commerciële garantie te dekken, kan alleen het defecte onderdeel gedekt worden. Op dezelfde manier kan het product worden gerepareerd of gewijzigd, afhankelijk van het beleid van de fabrikant. AQUATECH66 kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weigering van de fabrikant om zijn commerciële garantie toe te passen.
Houd er rekening mee dat de commerciële garantie van toepassing is onafhankelijk van de bepalingen met betrekking tot de wettelijke garantie van conformiteit en de garantie tegen verborgen gebreken.

11.2 . Wettelijke garantie van conformiteit en wettelijke garantie tegen verborgen gebreken.

1. Wettelijke conformiteitsgarantie.
Met wettelijke conformiteitsgarantie bedoelen wij de garantie dat het gekochte Product in overeenstemming is met het verwachte gebruik en met de beschrijving op de technische fiche van het Product opgesteld door AQUATECH66. Het is van toepassing op gebreken die aanwezig en zichtbaar zijn op de datum van aankoop of levering van het Product.

De Klant beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de levering van de goederen om uitvoering te verkrijgen van de wettelijke garantie van conformiteit in geval van gebrek aan conformiteit. Gedurende deze periode is de Klant enkel verplicht het bestaan van het gebrek aan overeenstemming vast te stellen en niet de datum waarop dit zich voordoet.

Wanneer de verkoopovereenkomst van het goed voorziet in de ononderbroken levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode van meer dan twee jaar, is de wettelijke garantie gedurende de verwachte periode van toepassing op deze digitale inhoud of deze digitale dienst leveringsperiode. Tijdens deze periode hoeft de Klant alleen het bestaan van het gebrek aan overeenstemming vast te stellen dat van invloed is op de digitale inhoud of de digitale dienst, en niet op de datum van verschijning ervan. De wettelijke conformiteitsgarantie houdt voor de professional de verplichting in om, indien van toepassing, alle updates te verstrekken die nodig zijn om de conformiteit van de goederen te behouden.

De wettelijke conformiteitsgarantie geeft de Klant het recht om de goederen binnen dertig (30) dagen na zijn verzoek te herstellen of te vervangen, zonder kosten en zonder grote overlast voor hem. Indien het artikel wordt gerepareerd in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie, profiteert de Klant van een verlenging van de initiële garantie met zes (6) maanden.
Als de Klant reparatie van het artikel vraagt, maar de verkoper vervanging nodig heeft, wordt de wettelijke conformiteitsgarantie verlengd voor een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van vervanging van het artikel.
De Klant kan een korting op de aankoopprijs verkrijgen door het artikel te behouden of de overeenkomst te beëindigen door volledige terugbetaling te krijgen tegen teruggave van het artikel, als:
- De professional weigert het artikel te repareren of te vervangen;
- Het herstel of de vervanging van de goederen vindt plaats na een periode van dertig (30) dagen;
- De reparatie of vervanging van het goed veroorzaakt een groot ongemak voor de Klant, met name wanneer de consument definitief de kosten draagt van het terugnemen of verwijderen van het niet-conforme goed, of als hij de kosten draagt van het installeren van het gerepareerde goed of van vervanging ;
- De niet-conformiteit van het onroerend goed blijft bestaan, ondanks de mislukte poging van de verkoper om het in overeenstemming te brengen.

De Klant heeft eveneens recht op een vermindering van de prijs van de goederen of op de ontbinding van het contract wanneer het gebrek aan overeenstemming zo ernstig is dat het de prijsverlaging of de onmiddellijke ontbinding van het contract rechtvaardigt. De Klant hoeft dan niet vooraf om herstel of vervanging van de goederen te verzoeken.

De Klant heeft niet het recht om de verkoop te annuleren indien het gebrek aan overeenstemming gering is.
Elke periode van immobilisatie van het goed met het oog op reparatie of vervanging schort de garantie op die bleef lopen tot de levering van het herstelde goed.
De hierboven genoemde rechten vloeien voort uit de toepassing van de artikelen L. 217-1 tot L. 217-32 van de Consumentenwet.

De verkoper die te kwader trouw de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie belemmert, riskeert een civielrechtelijke boete van maximaal 300.000 euro, die kan worden verhoogd tot 10% van de gemiddelde jaaromzet (artikel L. 241-5 van de Consumentenwet). Code).

De wettelijke conformiteitsgarantie is niet van toepassing op producten die zijn gewijzigd, gerepareerd,
door de Klant geïntegreerd of defect door misbruik door de Klant.

2. Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken.
- De wettelijke garantie tegen gebreken of verborgen gebreken geldt onder de volgende voorwaarden:
- Het defect was verborgen en dus niet zichtbaar op het moment van aankoop,
- Het defect bestond op de datum van aankoop van het Product,
- Het defect maakt het onbruikbaar of vermindert het gebruik van het Product aanzienlijk.

De Klant geniet van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in toepassing van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, voor een periode van twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. Deze garantie geeft recht op een prijsverlaging als het artikel wordt gehouden of op een volledige terugbetaling tegen retournering van het artikel.

De garantie tegen verborgen gebreken geldt niet voor zichtbare gebreken, of waarvan de Klant bij het plaatsen van de Bestelling op de hoogte was of niet onwetend kon zijn.

ARTIKEL 12 : BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

12.1 . Toegankelijkheid van de site.
In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site vanwege technische problemen of van welke andere aard dan ook, kan de Klant geen schadevergoeding vorderen en evenmin aanspraak maken op enige schadevergoeding. De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder enige verjaringstermijn, van een of meerdere Producten kan geen schade opleveren voor de Klant en kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding vanwege AQUATECH66.
AQUATECH66 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract die te wijten kan zijn aan een geval van overmacht, in de zin van de Franse rechtbanken.

12.2 . Visuele weergave van de Producten.
De afbeeldingen (foto, visueel) op de productbladen vallen niet binnen de contractuele reikwijdte en AQUATECH66 kan niet aansprakelijk worden gesteld als er fouten worden geïntroduceerd. De Klant aanvaardt dat de weergave van deze afbeeldingen, vooral qua kleur of vorm, aanzienlijk kan variëren van computerstation tot computerstation of van de werkelijkheid kan verschillen, afhankelijk van de kwaliteit van de grafische accessoires en het scherm of afhankelijk van de weergaveresolutie. Deze variaties en verschillen kunnen in geen geval worden toegeschreven aan AQUATECH66, die in geen geval hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Alle teksten en afbeeldingen geproduceerd door AQUATECH66 en gepresenteerd op de Site zijn voor de hele wereld voorbehouden onder het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten; hun reproductie, zelfs gedeeltelijk, is ten strengste verboden. De afbeeldingen (foto, visueel) die de door de merken te koop aangeboden artikelen vertegenwoordigen, blijven het exclusieve eigendom van de merken en hun auteur. De publicatie van informatie en/of afbeeldingen verstrekt door een leverancier gebeurt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemde en kan niet de aansprakelijkheid van AQUATECH66 met zich meebrengen.

12.3 . Producten die op de site worden verkocht.
AQUATECH66 verbindt zich ertoe alle toepasselijke bepalingen die in Frankrijk van kracht zijn te respecteren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de regelgevende en wettelijke bepalingen die in andere landen van kracht zijn. AQUATECH66 kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de Producten, slecht onderhoud van de Producten, accidentele schade of zelfs misbruik van de Producten.

De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, in het bijzonder als gevolg van materiële onverenigbaarheid, kan geen aanleiding geven tot enige compensatie of terugbetaling, noch de aansprakelijkheid van AQUATECH66 in twijfel trekken, waarbij de Klant de enige rechter blijft over de boekhouding van de bestelde Producten met de reeds bestelde Producten. in zijn bezit.
Omdat de Producten die op de Site te koop worden aangeboden ongeïnstalleerd worden verkocht, verklaart de Klant verantwoordelijk te zijn voor de installatie van de Producten, die hij moet uitvoeren in overeenstemming met de regels van de kunst en in overeenstemming met de gebruiksinstructies.

AQUATECH66 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onbeschikbaarheid van Producten in geval van voorraadtekort of gebrek aan bevoorrading door haar leveranciers of in geval van enige andere gebeurtenis veroorzaakt door overmacht zoals dit concept wordt gedefinieerd in punt 12.6 hieronder. In het bijzonder kan AQUATECH66 niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering als gevolg van fouten of verstoringen die te wijten zijn aan de vervoerders (volledige of gedeeltelijke staking van met name de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen). Andere evenementen (bijvoorbeeld:
pandemie) zullen de levertijden waarschijnlijk verlengen.
AQUATECH66 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke invoerfouten door de Klant bij het plaatsen van een Bestelling en de gevolgen daarvan in termen van vertraging of leveringsfout.

12.4 . Hypertekstlinks.
De hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere websites en AQUATECH66 kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Evenzo kan AQUATECH66 niet aansprakelijk worden gesteld indien het bezoek van de Klant aan een van deze sites hem schade berokkent.

12,5 . Gebruikersruimte.
Als de gegevens in het gebruikersaccount zouden verdwijnen als gevolg van een toevallige gebeurtenis, een technische storing of een geval van overmacht, kan AQUATECH66 niet aansprakelijk worden gesteld, aangezien deze informatie geen doorslaggevende waarde heeft, maar alleen informatief. AQUATECH66 verbindt zich er echter toe om alle contractuele elementen waarvan de bewaring vereist is door de geldende wet- of regelgeving, veilig op te slaan.

12.6 . Overmacht.
Geen van beide partijen zal tekortgeschoten zijn in de nakoming van haar contractuele verplichtingen voor zover de uitvoering ervan wordt vertraagd, belemmerd of verhinderd door een geval van overmacht.
Wordt als overmacht beschouwd elke gebeurtenis buiten de macht van een van de Partijen, die redelijkerwijs niet kon worden voorzien op het moment van het sluiten van de Algemene Voorwaarden en waarvan de gevolgen niet kunnen worden vermeden door passende maatregelen, waardoor de uitvoering van de Algemene Voorwaarden wordt verhinderd. zijn verplichting door een van de Partijen.
De volgende gevallen worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht, naast de gevallen die gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen worden vermeld:
- Blokkeren van transportmiddelen of bevoorrading,
- Natuurrampen (waaronder aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, bliksem);
- Sluiting van telecommunicatienetwerken of problemen die specifiek zijn voor telecommunicatienetwerken.
- Pandemieën.

De Partij die door dergelijke omstandigheden wordt getroffen, zal de andere Partij hiervan binnen tien werkdagen na de datum waarop zij er kennis van krijgt, op de hoogte stellen. Tenzij dit vanwege overmacht onmogelijk is, komen beide Partijen vervolgens binnen een maand bijeen om de impact van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van de Algemene Voorwaarden zal worden voortgezet. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen de Algemene Voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

ARTIKEL 13 : EIGENDOMSCLAUSULE

De Producten blijven eigendom van AQUATECH66 totdat AQUATECH66 de door de Klant gedane betaling volledig heeft geïnd. De risico’s met betrekking tot de Producten gaan over op de Klant bij levering van de Producten aan de Klant.

ARTIKEL 14 : PERSOONLIJKE GEGEVENS

AQUATECH66 verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens met betrekking tot Klanten met het oog op het beheren van door hen geplaatste Bestellingen. Als zodanig verbindt AQUATECH66 zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving, namelijk de Europese Verordening nr. 2016-679 van 27 april 2016 (bekend als “AVG”) en wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 bekend als “Informatica & Vrijheden .”
Om meer te weten te komen over de bescherming van hun persoonsgegevens en om hun rechten te kennen en uit te oefenen, kunnen Klanten het Privacybeleid op de Site raadplegen.

ARTIKEL 15 : PUBLICATIE VAN INHOUD DOOR DE GEBRUIKER

De site biedt een bepaald aantal tools voor het publiceren van inhoud (nieuws, video, productrecensie, productbeoordeling, commentaar, hardwaretest, enz.).
Zelfs als veel publicaties automatisch plaatsvinden, behoudt AQUATECH66 zich het recht voor om bepaalde inhoud te controleren, publiceren of weigeren (a priori of a posteriori). AQUATECH66 behoudt zich ook het recht voor om inhoud die zij als illegaal beschouwt of die in strijd is met de Algemene Verkoopvoorwaarden (ook na de publicatie ervan) te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie.

De op de Site gepubliceerde teksten, foto's en video's vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun auteur. AQUATECH66 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die in de redactionele delen van de site wordt gepubliceerd. De auteurs garanderen dat de inhoud die op de Site wordt gepubliceerd:
- Heeft betrekking op een besteld product en/of de bestelervaring met AQUATECH66.
- De rechten van derden niet schendt, in het bijzonder, zonder dat deze lijst uitputtend is, enig intellectueel eigendomsrecht van de genoemde derde partij (in het bijzonder auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht), beeldrecht, recht op geheimhouding of een geheimhoudingsplicht.
- Is strikt in overeenstemming met de openbare orde en de goede zeden en heeft geen illegale of illegale activiteit tot doel
- Niet ongepast, beledigend, lasterlijk, discriminerend, beschuldigend of racistisch is
- Kleineer een product of merk niet met als enig doel het imago ervan te beschadigen.
- Vermeldt geen concurrenten van AQUATECH66 en moedigt niet aan om bij een concurrent te kopen.
- Bevat geen promotionele elementen, wordt niet als spam beschouwd.

ARTIKEL 16 : TOEPASSELIJK RECHT / JURISDICTIONELE JURISDICTIE / MEDIATIE

De Algemene Voorwaarden en de verkoop van Producten op de Site zijn onderworpen aan het Franse recht, met uitzondering van de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 over de internationale verkoop van goederen. In overeenstemming met de bepalingen van het Consumentenwetboek betreffende de bemiddelingsprocedure voor consumentengeschillen, heeft de klant het recht om gratis een beroep te doen op een consumentenbemiddelaar (natuurlijke of rechtspersoon) met het oog op een minnelijke oplossing van het geschil dat hem betreft een professional.

Behandeling van klachten: De Partijen zullen er echter naar streven om eventuele geschillen die tussen hen zouden kunnen ontstaan met betrekking tot de interpretatie, gedeeltelijke of volledige uitvoering of niet-uitvoering van de Algemene Verkoopvoorwaarden, in der minne en in goed vertrouwen te beslechten. Eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen, vóór iedere gerechtelijke actie, het voorwerp uitmaken van een schriftelijke klacht bij de AQUATECH66 Klantenservice met het oog op een minnelijke schikking. Consumentenbemiddeling is gratis voor consumenten, waarbij de behandelings- en instructiekosten van bemiddelingsdossiers voor rekening komen van de professionals. Het kan alleen worden geïmplementeerd op initiatief van de consument (de professional kan het niet initiëren). Het moet plaatsvinden binnen een termijn van maximaal 90 dagen vanaf de kennisgeving aan de partijen door de bemiddelaar van zijn verwijzing. Bij een complex geschil kan deze termijn verlengd worden; de partijen worden vervolgens geïnformeerd.

De Europese Commissie heeft een platform voor geschillenbeslechting opgezet, bedoeld om mogelijke klachten van consumenten te verzamelen.
Bevoegde jurisdictie: Bij gebrek aan een minnelijke schikking zal elke juridische actie met betrekking tot het sluiten, interpreteren, uitvoeren of beëindigen van de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de gedaagde of, naar keuze van de eiser , van de plaats van effectieve levering van het Product in overeenstemming met de artikelen 42 en 46 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van gerechtelijke stappen niet opschorten.

ARTIKEL 17 : SLOTBEPALINGEN

17.1 . Gedeeltelijke invaliditeit.
Indien een of meer bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of ongeldig worden verklaard bij toepassing van een wet, een verordening of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, behouden de overige bepalingen al hun kracht en geldigheid.

17.2 . Geen afstand.
Het feit dat een van de Partijen geen voordeel haalt uit een schending door de andere Partij van een van de in de Algemene Voorwaarden genoemde verplichtingen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betreffende verplichting.

17.3 . Interpretatie.
In geval van interpretatieproblemen tussen een van de titels die aan het begin van een clausule van de Algemene Verkoopvoorwaarden voorkomen en de bepalingen van genoemde clausule, wordt de titel als niet-bestaand verklaard.

17.4 . Deelbaarheid.
Indien een van de clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden bij rechterlijke beslissing nietig zou worden verklaard, kan deze nietigheid niet de nietigheid van alle andere clausules met zich meebrengen, die hun werking zouden blijven behouden.

ARTIKEL 18 : CONTACTGEGEVENS VOOR AQUATECH66

15 RUE CAMILLE ALIES 66200 ELNE